Asortyment

Pospółka naturalna - mieszanka piasku i żwiru o charakterze sypkim. 

Zastosowanie:

- podbudowy i fundamenty

- zasypywanie wykopów

- budowa warstw odsączających

- budowa nasypów drogowych i kolejowych

- podbudowy pod kostkę

- produkcja betonu

ZAPRASZAMY

Pospółka kwalifikowana - pospółka naturalna poddana procesom płukania i sortowania. Charakteryzuje się odpowiednim uziarnieniem

                                            oraz brakiem frakcji pylastej i zanieczyszczeń organicznych.

Zastosowanie:

- podbudowy i fundamenty

- zasypywanie wykopów

- budowa warstw odsączających

- budowa nasypów drogowych i kolejowych

- podbudowy pod kostkę

- produkcja betonu

ZAPRASZAMY

Piasek kopalniany płukany - produkowany w procesie przesiewania oraz płukania kruszyw. Charakteryzuje się wysoką zawartością

                                                krzemionki oraz niską zawartością iłów, glin i zanieczyszczeń organicznych.

Zastosowanie:

- produkcja betonów

- zaprawy murarskie

- produkcja mieszanek asfaltowych

- produkcja kostki brukowej

- wylewki betonowe (mixokret)

- podsypka pod kostkę brukową

- zimowe utrzymanie dróg i chodników

- do piaskownic i nawierzchni placów zabaw

- element dekoracyjny

- materiał filtracyjny

ZAPRASZAMY

Żwir płukany (2-8 2-16 8-16 16-31,5) - produkowany w procesie przesiewania oraz płukania kruszyw.

Zastosowanie:

- produkcja betonów zwykłych i konstrukcyjnych

- materiał filtracyjny

- produkcja kostki brukowej

- nasypy kolejowe i drogowe

- warstwy melioracyjne

- produkcja mieszanek asfaltowych

ZAPRASZAMY

Kruszywa naturalne łamane - poddane procesowi kruszenia.

Zastosowanie:

- nasypy kolejowe i drogowe

- produkcja betonów

- nawierzchnie drogowe

- drenaż

ZAPRASZAMY

Kamień polny - produkowany w procesie przesiewania oraz płukania kruszyw.

Zastosowanie:

- nawierzchnie drogowe

- nasypy drogowe i kolejowe

- element dekoracyjny

ZAPRASZAMY
Wykonanie: flankerds.com